Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przedstawia wyniki badań próbek ścieków pobranych w dniu 23 lipca 2023 r. ze studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w Zielonej Górze – Przylepie przy ul. Zakładowej. Wyniki dotyczą 3 próbek ścieków pobranych z sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz 2 próbek pobranych z sieci kanalizacyjnej deszczowej. Ponadto pobrano próbkę ścieków z punktu, w którym ścieki komunalne z Zielonej Góry – Przylepu przepompowywane są do kanału zasilającego oczyszczalnię w Zielonej Górze.

Jak wynika z przedstawionych sprawozdań z badań, nie doszło do zanieczyszczenia ścieków sanitarnych i komunalnych wodami pogaśniczymi.

Natomiast uzyskane wyniki potwierdzają dopływ wód pogaśniczych do kanalizacji deszczowej, na co wskazują: obniżony odczyn, podwyższone zawartości ChZT, metali ciężkich (rtęć, nikiel, cynk, miedzi, kadm) oraz węglowodorów aromatycznych.