Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przedstawia wyniki badań próbek wody z rzeki Gęśnik pobranych w dniu 23 lipca 2023 r.

Jak wynika z przedstawionych sprawozdań z badań, wody rzeki pobrane na wysokości Zielona Góra – Przylep (powyżej działki nr ewid. 4/1) potwierdzają ich zanieczyszczenie wodami pogaśniczymi. Wskazują na to wysokie wartości stężeń metali ciężkich (rtęć, miedź, nikiel, cynk, kadm, ołów), węglowodorów aromatycznych oraz węglowodorów ropopochodnych.

Natomiast w próbce pobranej na wysokości ul. Łężyckiej 28c w Czerwieńsku stwierdzono przekroczenia dla metali ciężkich (ołów, miedź, nikiel, kadm); przy czym zmierzone wartości kadmu są ponad stukrotnie niższe niż w próbce pobranej na wysokości Przylepu.