W styczniu 2023 został nałożony na gminy nowy obowiązek sprawozdawczy w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Wynika on z nowelizacji ustawy Prawo wodne. Do końca kwietnia 2024 roku wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi przekazać właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW Wody Polskie, sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy.

W związku z tym, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska opracowało wzór ankiety sprawozdawczej w formacie MS Excel, którą udostępnia na swojej stronie (Ankieta_sprawozdawcza_z_gospodarowania_nieczystościami_ciekłymi). Opracowana ankieta ma na celu ułatwienie gminom procesu sprawozdawczego. Dodatkowy plik Najczęściej_zadawane_pytania zawiera pytania i odpowiedzi, które mogą się pojawić podczas wypełniania arkusza.

Materiały

Ankieta_sprawozdawcza_z_gospodarowania_nieczystościami_ciekłymi

Najczęściej_zadawane_pytania

Klauzula RODO