Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim skierowała do sądu akt oskarżenia obejmujący m.in. zarzuty przestępstw przeciwko środowisku – zbieranie, składowanie, przetwarzanie i odzysk odpadów w sposób szkodliwy dla środowiska oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru.

We wrześniu 2021 r. miał miejsce duży pożar nielegalnie magazynowanych odpadów w gminie Lubiszyn, powiat gorzowski. W następstwie czynności przeprowadzonych na podstawie art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim stwierdzono, że osoba fizyczna dokonywała na jednej z posesji nielegalnego demontażu pojazdów, a także nielegalnie magazynowała odpady pochodzące z demontażu pojazdów oraz części samochodowe. W trakcie działań inspekcyjnych pobrane zostały próbki gleby przez akredytowane Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Badania laboratoryjne potwierdziły przekroczenie norm, stwierdzone zostało zanieczyszczenie środowiska substancjami ropopochodnymi oraz wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznym (WWA). W związku z powyższym Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego zanieczyszczenia środowiska w postaci obniżenia jakości powierzchni ziemi. Niezależnie od tego Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wymierzył sprawcy administracyjną karę pieniężną za nielegalny demontaż pojazdów.