Na podstawie kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WIOŚ ustalono, że przedsiębiorca z terenu gminy Sulechów zlecał wykonywanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie posiadały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, wbrew przepisom art. 27 ust.2 ustawy o odpadach.

W okresie co najmniej dwóch lat spółka wykazywała przekazywanie znacznych ilości odpadów (4 726 810 kg) do podmiotów nieuprawnionych, a w rzeczywistości bez właściwej dokumentacji wywoziła je na teren województwa dolnośląskiego. Tak znacząca ilość odpadów pozostawiona w nieprzystosowanych do tego miejscach ich składowania powoduje rzeczywiste zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na spółkę administracyjną karę pieniężną w wysokości 500 000 zł. Sprawa została także przekazana przez WIOŚ do organów ścigania, obecnie jest przedmiotem prowadzonego śledztwa z art. 183 par. 1 Kodeksu Karnego.

plakat z logo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska