W październiku 2016 r. WIOŚ w Zielonej Górze otrzymał telefoniczne powiadomienie ze strony przedstawiciela Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. o obecności dużej ilości beczek zawierających różne substancje chemiczne i odpadowe w jednej z miejscowości w obrębie gminy Żagań. W toku działań sprawdzających ustalono, że na dwóch działkach zmagazynowane są różnego rodzaju substancje odpadowe w beczkach oraz pojemnikach – 108 beczek i pojemników z substancjami chemicznymi (71 beczek 200-litrowych oraz 31 beczek o pojemności 1000 litrów). Po wykonaniu badań substancje zakwalifikowano jako niebezpieczne (kod 168101*). Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Urzędu Gminy Żagań z wnioskiem o podjęcie możliwie szybkich działań administracyjnych nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, tj. z terenu wspomnianych działek. Wizje w terenie wykazały, iż stan beczek jest zły, są skorodowane, składowane w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednich warunkach, nie są zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Pod koniec grudnia 2022 r. Wójt Gminy Żagań poinformował Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, iż po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego z urzędu, ustalił, że ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zachodzi konieczność podjęcia działań polegających na niezwłocznym usunięciu i zagospodarowaniu wspomnianych odpadów z terenu nieruchomości. Działania związane z usunięciem odpadów rozpoczną się niezwłocznie po ustaleniu terminu z podmiotem wyłonionym na podstawie przetargu.