Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 24.06.2022 r. na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wzmocnienie zdolności operacyjnej oraz egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i szkolenia inspektorów” zakupił:

  • 2 wieloparametrowe sondy z konfiguracją sensorów służących do pomiaru właściwości bio-fizyczno-chemicznych wody,
  • specjalistyczny zestaw drona z RTK wraz ze stacją D-RTK 2 do wykonywania nalotów fotogrametrycznych,
  • specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania i wizualizacji danych z dronów Pix4D,
  • oznakowaną odzież dla inspektorów,
  • drona DIJ Mavic 3 do celów kontrolnych,
  • specjalistyczne szkolenie z obsługi promocyjno-informacyjnego portalu WIOŚ,
  • szkolenie specjalistyczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji pilota drona do wykonywania lotów zgodnie z NSTS,
  • specjalistyczne szkolenie dla inspektorów „Nowe wymogi w gospodarce odpadami”,
  • specjalistyczne szkolenie dla inspektorów „Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”,
  • specjalistyczne szkolenie dla operatorów dronów inspekcyjnych „Fotogrametria niskiego poziomu i mapowanie”.

Zakupiony sprzęt oraz organizacja specjalistycznych szkoleń pozwoli Inspektorom działać szybciej, sprawniej i efektywniej w miejscach gdzie istnieją podejrzenia wystąpienia zagrożeń dla środowiska m. in. miejsc skażenia wód, pożarów składowisk, nielegalnych wysypisk.

Fundusz wsparł realizację zadania „Wzmocnienie zdolności operacyjnej oraz egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i szkolenia inspektorów” przekazując łącznie 271.760,00 zł tysięcy złotych.

Całkowity koszt zadania – 343.493,54 zł

Dotacja WFOŚiGW – 271.760,00 zł