Ile wniosków o interwencję wpłynęło do WIOŚ w 2022 r.?

– WIOŚ przyjął 563 wnioski

– 422 wnioski zostały załatwione we własnym zakresie

– 141 wniosków przekazano według właściwości do innych organów i instytucji, tj.: urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, inspekcji sanitarnych, inspekcji nadzoru budowlanego, inspekcji weterynarii, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędu marszałkowskiego, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, okręgowego urzędu górniczego, krajowej administracji skarbowej, związków gmin, inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa, komendantów policji, państwowej straży pożarnej

– 31 wniosków jest w fazie procedowania – termin zakończenia to I kwartał 2023 r.

Infografika przedstawiająca wykres dotyczący wniosków, jakie wpłynęły do Inspektoratu o podjęcie interwencji

Czego dotyczyły wnioski o interwencję?

– spraw dotyczących uciążliwości związanych z gospodarką odpadami 49,73%

– ochrony czystości wód i gospodarki ściekowej 25,58%

– ochrony powietrza 11,19%

– ochrony przed hałasem 7,64%

– spraw dotyczących ochrony przed promieniowaniem, ochrony przyrody, spraw związanych ze stosowaniem prawa górniczego i geologicznego, spraw związanych z odnawialnymi źródłami, elektroenergetyką i gazem, ochroną warstwy ozonowej i emisją gazów cieplarnianych, stosunków wodnych i podtapiania gruntów, spraw mieszkaniowych 5,86 %

Sprawy zgłaszane do Inspektoratu - infografika

Sprawy rozpatrzone przez WIOŚ w liczbach

 – liczba przeprowadzonych kontroli – zakładów: 298,

– rozpoznania zanieczyszczenia w terenie: 480,

– liczba nałożonych mandatów karnych – 86 (na łączną kwotę 33 600 zł),

– liczba wydanych zarządzeń pokontrolnych – 142,

– liczba wniosków skierowanych do organów ścigania – 2,

– liczba wniosków skierowanych do organów administracji rządowej – 11,

Sprawy rozpatrzone przez Inspektorat - infografika

Charakterystyka zgłaszanych wniosków 

Wnioski dotyczące gospodarki odpadowej:

– nielegalny demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,

– nielegalne składowanie odpadów i niewłaściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz komunalnymi osadami ściekowymi

Wnioski związane z ochroną wód i gospodarką ściekową:

– nieszczelność zbiorników bezodpływowych,

– wywożenie nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych na użytki i nieużytki rolne

– odprowadzanie ścieków do środowiska z pominięciem urządzeń oczyszczających

– pojawiające się śnięte ryby w rzece Odrze

Wnioski z zakresu ochrony powietrza:

– uciążliwości związane z eksploatacją lokalnych kotłowni w małych zakładach, w tym stosowanie paliw gorszej jakości

– spalanie odpadów

Wnioski związane z uciążliwością hałasową:

– dotyczyły pracy wentylatorów, klimatyzatorów, agregatów prądotwórczych oraz urządzeń technologicznych zainstalowanych w centrach handlowych, warsztatach, sklepach, magazynach chłodniczych i zakładach produkcyjnych

Wnioski związane z uciążliwościami odorowymi:

– hałdy substancji biologicznej (ziemia z obornikiem),

– składowisko odpadów,

– stan techniczny budynków inwentarskich oraz dobrostan zwierząt (brak przestrzegania warunków higienicznych),

– odpady poubojowe,

– oczyszczalnia ścieków