Odpady na gminnej działce
Odpady na gminnej działce
Odpady na gminnej działce
Odpady na gminnej działce

Do WIOŚ w Zielonej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie odpadów zlokalizowanych przy obwodnicy Szprotawy. Inspektorzy udali się we wskazane miejsce, gdzie ustalili, że na dwóch działkach składowane są odpady. Są to elementy pojazdów, zderzaki, opony, gruz budowlany, odpady poremontowe, zmieszane odpady komunalne, porozrywane big-bagi  z granulatem z tworzywa sztucznego, hałdy odpadów ziemi zmieszanej z elementami gruzu i kawałkami asfaltu.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach nakaz ich usunięcia z terenów zamkniętych oraz z nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu innego podmiotu, wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Ponieważ działki stanowią własność Gminy Szprotawa, WIOŚ skieruje sprawę do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.