Stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ws. wyników kontroli NIK zaprezentowanych w dniu 14.11.2023 r. dot. kontroli działania podmiotów publicznych w sprawie kryzysu ekologicznego na Odrze

 Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę WIOŚ w obszarach:

  1. Przygotowanie do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z jakością wód rzek.

Ocena cząstkowa (to ocena działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych):

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach swoich kompetencji i obowiązków, co do zasady prawidłowo podejmował działania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z jakością wód rzek. Rzetelnie prowadzono kontrole planowe oraz pozaplanowe, w tym interwencyjne. Na składane wnioski o podjęcie interwencji reagowano, podejmując stosowne czynności rozpoznawczo-kontrolne.

 2. Działania podjęte w sytuacji wystąpienia w 2022 r. zagrożenia związanego z jakością wód rzeki Odry.

Ocena cząstkowa:

W sytuacji wystąpienia na terenie województwa lubuskiego skutków kryzysu ekologicznego na Odrze, WIOŚ, co do zasady podjął niezwłoczne i adekwatne działania. Przed wystąpieniem masowego śnięcia ryb rozpoczął monitorowanie sytuacji (obserwacje toni rzeki i pobory prób wody do badań), a po uzyskaniu informacji o tym fakcie, niezwłocznie opublikował komunikat o podjętych działaniach, a także jeszcze tego samego dnia przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze służące potwierdzeniu zanieczyszczenia w terenie. W ciągu doby LWIOŚ zawiadomił też Wojewodę Lubuskiego oraz jego służby zarządzania kryzysowego. WIOŚ po wystąpieniu masowego śnięcia ryb systematycznie prowadził czynności rozpoznawczo-kontrolne  w terenie oraz pobierał próby wody, służące ustaleniu przyczyn ww. zdarzenia, nadając ww. zadaniu priorytet. W związku z wyłączeniem od 2019 r. ze struktur WIOŚ działalności laboratoryjnej oraz monitoringowej środowiska oraz ograniczonymi zasobami w tym zakresie, LWIOŚ był uzależniony od szybkości działania organów odpowiedzialnych za badania i monitoring, w sytuacji gwałtownie narastającej skali zjawiska. Stosownie do wytycznych GIOŚ przeprowadzono kontrole podmiotów, które wytypowano jako potencjalnych sprawców skażenia rzeki, oraz prowadzono działania wynikające z zasad zarządzania kryzysowego.

  Stwierdzone jednostkowe nieprawidłowości nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.