W październiku 2022 roku podczas patrolu ekologicznego inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze stwierdzili, że na terenie byłej stacji paliw w gminie Dąbie zostały zdeponowane odpady z tworzyw sztucznych, zużyte opony, opakowania z tworzyw sztucznych oraz zmieszane odpady komunalne. W grudniu 2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wpłynął wniosek o przeprowadzenie kontroli, do którego dołączono dokumentację fotograficzną. Wniosek dotyczył niewłaściwej utylizacji odpadów prowadzonej w celu uniknięcia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utylizacji nieczystości płynnych. W zgłoszeniu podano, że na teren za cmentarzem komunalnym będący własnością gminy Dąbie przewieziono odpady ze wspomnianej stacji paliw, a następnie dokonano ich spalenia. Odpady to plastik, worki foliowe, odpady budowlane, opony samochodowe. W wyniku ujawnienia w ramach patrolu ekologicznego odpadów na terenie po byłej stacji paliw  oraz wniosku o kontrolę WIOŚ Zielona Góra przeprowadził niezwłocznie nieplanowane kontrole w gminie Dąbie oraz w Spółdzielni Socjalnej REMAR w Dąbiu w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami. Podczas oględzin potwierdzono, że na terenie działki po byłej stacji paliw magazynowane były: zużyte opony, metale żelazne, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, szkło, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, drewno. Inspektorzy WIOŚ ustalili, że odpady te zostały uprzątnięte z terenu byłej stacji paliw pod koniec listopada 2022 r , a następnie zostały przewiezione na teren działki za cmentarzem i tam dokonano ich spalenia wraz z konarami, korzeniami i gałęziami. Pozostałości po spaleniu zostały przetransportowane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów i zgłoszone jako odpady z budowy, remontów i demontażu. W trakcie kontroli WIOŚ stwierdzono wykroczenie polegające na termicznym  przekształcaniu odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią, za co udzielone zostało gminie Dąbie oraz Spółdzielni Socjalnej REMAR pouczenie. Część świadków przesłuchanych w trakcie kontroli złożyła zeznania odbiegające od zebranego i zabezpieczonego przez WIOŚ materiału dowodowego i w związku z tym po zakończeniu kontroli złożono do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – art. 233 § 1  kodeksu karnego. Przeprowadzone kontrole stanowią przykład właściwej reakcji inspekcji ochrony środowiska na  słuszny sprzeciw społeczny mieszkańców gminy Dąbie wobec zalegania odpadów w ich gminie oraz niewłaściwego nimi gospodarowania, co wiąże się z rosnącym brakiem akceptacji lokalnych społeczności, jak nie należy postępować z odpadami komunalnymi, które zaśmiecając otoczenie, wpływają niekorzystnie na nasze środowisko.  Pamiętajmy:  Ziemia to nie wysypisko, zatem dbajmy o środowisko!

Odpady: plastik, worki foliowe, odpady budowlane, opony samochodowe.
Odpady: plastik, worki foliowe.