13 lipca 2023 r. inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili kontrolę interwencyjną na jednej ze stacji demontażu pojazdów w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Oprócz oględzin terenu inspektorzy przeprowadzili oblot bezzałogowym statkiem powietrznym. Stwierdzono szereg nieprawidłowości i naruszeń decyzji, m.in. dotyczących magazynowania odpadów. W ramach działań pokontrolnych nałożona zostanie kara administracyjna. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wystąpi także do Marszałka Województwa Lubuskiego o wszczęcie postępowania o cofnięcie decyzji na działalność stacji demontażu.

kontrola stacji demontażu pojazdów
kontrola stacji demontażu pojazdów