Mieszkaniec Lubna w ramach prowadzonej nielegalnej działalności, która poległa  na demontażu samochodów, zmagazynował ogromne ilości odpadów w postaci tapicerek samochodowych, opon, plastikowych elementów wyposażenia samochodowego. Na posesji, gdzie były zmagazynowane odpady, wybuchł pożar. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., natychmiast rozpoczęli czynności kontrolne z art. 10 b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Z pogorzeliska zostały pobrane próbki gleby. Na posesji przeprowadzono także odwierty w celu potwierdzenia zakopywania odpadów. W ramach  prowadzonych działań inspektorzy zebrali dowody w postaci ilości oddawanego złomu,  który był pozyskiwany z karoserii samochodowej oraz silników, elementów wydechu samochodowego, katalizatorów. Zebrano także dokumenty potwierdzające oddawanie w dużej ilości akumulatorów samochodowych. Pozyskany materiał został przekazany do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. IV Wydział Karny Odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego II Wydziału karnego w Gorzowie Wlkp. Sąd  wymierzył oskarżonemu 2 lata i 6 miesięcy bezwzględnej kary  pozbawiania wolności .

Art. 10b. Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub upoważnieni inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą podjąć czynności polegające na:

– obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych, w tym technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych, obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom;

– gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

– żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego przy jednoczesnym pouczeniu ich o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której mowa w Kodeksie karnym;

– ustalaniu tożsamości osób oraz żądaniu okazania dokumentów niezbędnych do wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzeniu wniosku o ukaranie;

– nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia; dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc;

– zatrzymywaniu lub przeszukiwaniu pojazdów przewożących towary oraz kontroli dokumentów związanych z przewozem towaru, jeżeli zachodzi podejrzenie przewożenia odpadów.

spalone odpady
spalone odpady
spalone odpady
spalone odpady