Przypominamy, że Inspekcja Ochrony Środowiska kontroluje gospodarstwa rolne pod kątem przestrzegania zapisów zawartych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Nowy program azotanowy wprowadza kilka istotnych zmian. Dotyczą one zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia i sposobu obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych. W przepisach zaktualizowano również wskaźniki produkcji nawozów naturalnych oraz zawartego w nich azotu, i dodano równoważniki nawozowe dla ścieków i osadów ściekowych. W dokumencie określono warunki, które mają na celu jak najlepsze wykorzystanie przez rośliny składników odżywczych dostarczanych z nawozami przy jednoczesnym zmniejszeniu odpływu zanieczyszczeń do wód.

Należy pamiętać, że wszystkich rolników obowiązują regulacje w zakresie stosowania nawozów. Dotyczy to sytuacji, w których może dojść do spływu składników nawozowych wraz z wodami.

Podstawa prawna:

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 (Dz. U. poz. 244):

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/244

trawa
krowy
pole